Az épület belső közlekedési rendje

10. sz. Ügyvezető Igazgatói Utasítás

Belső közlekedési rend az INNTEK Nonprofit Kft. székhelyén

Eger Faiskola u. 15.

I.

 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa az INNTEK Nonprofit Kft. Eger, Faiskola út 15. sz. alatti ingatlanának területén a közlekedés- és belépés rendjét.
 1. A szabályzat hatálya kiterjed az ingatlan valamennyi szervezeti egységére, munkavállalójára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerére és a tulajdonossal az épület kapcsán szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, akik az ingatlant használják és látogatják. Kiterjed továbbá az ingatlan valamennyi látogatójára és az ott tevékenykedő szervezetek ügyfeleire.
 1. A szabályzat 2010. november 01. napjától visszavonásig hatályos.

II.

Az INNTEK Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlan útburkolattal ellátott úthálózata, parkolója, illetve gépjárművel vagy gyalog használható közlekedési területe közforgalom elől elzárt magánterületnek minősül. Az utak közlekedési rendjét az 1988. évi I. Törvény 29. §, és a 30/1998. (IV. 21.) Mt. rendeletek szabályozzák. A rendeletben megfogalmazottak szerint az általános közlekedési szabályzatokat (KRESZ) kell az ingatlan területén is irányadónak tekinteni és alkalmazni.

A közlekedési szabályok és a parkolási rend durva és rendszeres megsértőit a tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek jogában áll figyelmeztetni, valamint a belépés, közlekedés, parkolás megtagadásával szankcionálni. A szabálysértőkkel szemben a tulajdonos vagy üzemeltető, illetve ezek meghatalmazottja jogosult hatósági intézkedést kérni és eljárást kezdeményezni.

A magánterület tulajdonosa vagy üzemeltetője dönti el és határozza meg a belépés jogosultságát, parkolás rendjét, illetve az ingatlan területén közlekedő járművek sebesség-korlátozássását.

 1. A szabályzat hatálya az INNTEK Nonprofit Kft (HKIK székház) Eger, Faiskola u. 15. sz. ingatlan területére terjed ki és érvényes valamennyi ott közlekedő vagy parkoló járműre, annak vezetőjére, üzembentartójára és tulajdonosára.
 1. Az ingatlan területére járművel az hajthat be, aki elfogadja és betartja a közlekedési rendet, a területi szabályozást és magatartása, viselkedése megfelel az általános normáknak, jelenléte, cselekedete, illetve közlekedési cselekménye nem irányul az itt folyó tevékenység, a közlekedési- vagy egyéb rend megzavarására és nem áll korábbi jogsértő magatartása miatt korlátozás alatt.

III.

 1. Az ingatlan területére való behajtás a járművezető saját felelősségére történik. A behajtás önmagában nem jogosít parkolóhely biztosítására, parkolni csak a kiépített útburkolati jellel kijelölt parkolóhelyeken lehet. A közlekedésre használt területen megállni tilos, ettől eltérni a mellékelt a „Ideiglenes forgalomszabályozási Terv” alapján lehet.  Egyéb közlekedésre használt területen megállni, várakozni tilos. A közúton munkát végzők feltűnő színű narancs-piros-sárga szabványos védőmellényt kötelesek viselni.
  A kivitelező az út területén munkát végző dolgozóit a munka megkezdése előtt kimutathatóan köteles oktatni: az alkalmazott technológiával, a közúti munkavégzéssel kapcsolatos forgalomkorlátozási, forgalomirányítási és forgalomterelési feladatokról, valamint a közúton tanúsítandó magatartásról.

  Anyagmozgatás, tárolás: A munka során felhasználásra kerülő anyagok tárolását, mozgatását a vonatkozó biztonsági szabályzat szigorú betartásával lehet elvégezni.
 1. Az ingatlanba történő behajtás nem jelenti a gépjárművek, közlekedési eszközök őrzését. A járművek elhelyezése, parkolása a gépjárművezető saját felelősségére történik. A járművekben hagyott tárgyakért és a járművekben keletkezett esetleges kárért az intézmény nem vállal felelősséget.
 1. A tulajdonos vagy üzemeltető a KRESZ, a parkolási rend és a belső közlekedési szabályok megsértőivel szemben hatósági eljárást kezdeményezhet.
 1. A sebességhatárok túllépésének megakadályozása érdekében a tulajdonos vagy üzemeltető az ingatlanon a sebesség-korlátozáson túl eseti jelleggel műszeres sebesség-ellenőrzést végezhet, a sebesség csökkentése érdekében olyan tárgyakat helyezhet el, melyek a megengedett sebességgel történő közlekedés esetén a gépjárműben kárt nem okoznak, alkalmasak a sebesség korlátozására. A sebesség túllépése miatt a gépjárműben a jelen pontban megjelölt tárgy által okozott kárért a tulajdonos vagy üzemeltető kártérítési, vagy egyéb felelősséget nem vállal és ezen tényre tekintettel közlekedhet mindenki az ingatlan területén.
 1. Az ingatlan területén 20 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A biztonságos közlekedés érdekében az útburkolatra burkolati jelek felfestése történhet és KRESZ táblák is kerülhetnek kihelyezésre. A gépkocsival történő kihajtásnál a III.4. pontban megjelöltekhez hasonlóan forgalomlassító útakadály telepítése történhet.
 1. A szabályok megsértése esetén a tulajdonos, az üzemeltető vagy ezek megbízottja az alábbiak szerint járhat el:
  – Figyelmeztetés szóban vagy a gépjárművezető távolléte esetén figyelmeztető felirat elhelyezése a szélvédőn, illetve a gépjármű vezetőjéhez/tulajdonosához eljuttatott felszólító levél.
  – Ismétlődő (egy éven belül harmadik) felszólítással egy időben a belépés felfüggesztése három hónapra.
  – A három hónapos felfüggesztés lejártát követő fél éven belül ismételten előforduló szabálytalanság esetén a belépő személy gépkocsival történő közlekedésének kitiltása egy évre.
  -Kirívó szabálytalanság (pl. zöldterületen való áthajtás, -parkolás vagy mozgáskorlátozott igazolvánnyal való visszaélés, baleset-okozás) esetén azonnali és végleges kitiltás.
 1. A területen a tulajdonos jelen szabályzat kiadásának időpontjában 24 órás portaszolgálatot és vagyonőrzést biztosít, amelyre tekintettel külön, a belépést biztosító kulcs, kártya vagy egyéb belépést korlátozó eszköz nem kerül kibocsátásra.
 1. A tulajdonossal vagy üzemeltetővel munkaviszonyban, illetve szerződéses egyéb jogviszonyban álló személyek a tulajdonossal való egyeztetést követően használhatnak állandó jelleggel parkolóhelyet, illetve esetleges ügyfélforgalmuk biztosítása érdekében a tulajdonossal kötelesek egyeztetni ügyfeleik parkolási lehetőségét. A tulajdonos munkavállalói vagy szerződött partnereivel kapcsolatban álló ügyfelek által elkövetett esetleges szabálysértésekért a tulajdonos a munkavállalót vagy szerződött partnerét felelőssé teheti.
 1. A jelen szabályzatban megjelölt előírások nem vonatkoznak a Rendőrség, Országos Mentőszolgálat, Tűzoltóság járműveire, amennyiben azok megkülönböztető jelzésüket használva beavatkozás vagy veszélyelhárítás érdekében közlekednek az ingatlan területén.
 1. Az ingatlan területére történő behajtás egy kapun lehetséges 0-24 óráig. Munkaszüneti és ünnepnapokon a kapuk zárva vannak. Ezen időpontokban csak a tulajdonos munkavállalói vagy szerződött partnerei, bérlői használhatják közlekedésre az ingatlan területét a portaszolgálat értesítését követően. Az ingatlan területén gyalogos forgalom is folyik oly módon, hogy külön, a gyalogosok közlekedését biztosító járda, a főbejáratot kivéve, nem került kialakításra. A gyalogosok közlekedése az ingatlan területén nem számít rendkívüli eseménynek, így minden gépjárművel közlekedő személy köteles ezen tényt figyelembe venni és a gyalogosok számára minden esetben elsőbbséget adni.
 1. A tulajdonossal szerződéses jogviszonyban álló partnerek, bérlők tevékenységük során tevékenységük reklámozása céljából csak olyan reklámhordozó felületeket (táblák, cégérek, fényreklámok) használhatnak, amelyek a közlekedést, illetve a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik, megtévesztő, figyelemelterelő hatásuk nincs, illetve ügyvezető igazgatói engedéllyel rendelkeznek.

IV.

 1. A jelen szabályzatban foglaltak betartásáért minden munkavállaló, szerződött partner, bérlő és látogató erkölcsi-, anyagi-, munkajogi- és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 1. A szabályzat kifüggesztésre kerül az épület bejáratánál és a tulajdonos a szabályzat egy példányának átadásával hívja fel az épületet, illetve az ingatlant különböző jogviszony keretein belül rendszeresen használó személyek figyelmét a közlekedési rend betartására. A külső, harmadik személyek területen történő közlekedését az a személy köteles biztosítani, illetve a külső, harmadik személyt a szükséges információkkal ellátni, akinek érdekkörében a külső, harmadik személy közlekedése történik.